شخاص حقوقی، ( شرکت ها ) می توانند نام خود را تغییر دهند. این تغییر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به لحاظ حقوقی مهم نیست. در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد ماند.

اسامی شرکت ها باید چه شرایطی داشته باشند؟

حتما باید سه سیلابی باشند، فارسی و سیلاب آخر اسم خاص باشد. (مثل پویا، پایا و…)

یک سوال
مراحل حقوقی تعویض نام شرکت در ایران چیست؟ آیا اصلاً می توان نام شرکت را تغییر داد؟ آیا باید برای تعویض نام در اداره ثبت شرکتها نام مصوب هیأت مدیره را بطور مکتوب ارائه کرد؟ و اگر اینطور است، چگونه نامی که معلوم نیست مورد پذیرش قرار می گیرد را می توان مصوب نمود؟

پاسخ
مجمع عمومی فوق العاده نه هیئت مدیره نام را تغییر می دهد. اما برابر مقررات این نام باید بر اساسی باشد. مثلا مشابهت نداشته باشد الخنیک است نخست به اداره ثبت شرکتها بروید و از نام مورد نظرتان بپرسید. اگر می گویند آری همان کنید. اگر نه انتخابی دیگر اکنون نامهای یک و دو واژه ای را نمی پذیرند. هیچ دلیل قانونی هم ندارند. نامهای سه واژه ای را دشوار ولی چهار واژه ای را زود میپذیرند.