قرارداد مالی

قرارداد مالی معمولا در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمی‌شو‌د

و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست

معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شود

و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.

در دعوای مالی ، مستقیما” مالی طلب می شود مثلا” ثمن معامله ای مطالبه می شود یا اجاره های عقب افتاده مطالبه می شود یا یکی از وراث ، سهم الارث خودش را مطالبه می کند.

انواع دعاوی مالی:

دعوی مالی قابل ارزیابی – مانند دعوی مالکیت

دعوای مالی غیر قابل ارزیابی-هزینه دادرسی آنها بطور ثابت از قبل تعیین شده است.

 

مصادیق دعاوی مالی

مطالبه خسارت به طور کلی (ماده 515 ق.آ.د.م)

مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .

ابطال سند مالکیت

ابطال سهام شرکت

ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و …

الزام به انتقال سهم یا شرکت

استردا د اموال منقول

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ,

و……………………