نکات مهم علامت تجاری و صنعتی

علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار شود.

  1. داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
  2. حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی محسوب میشود که علامت خود را به ثبت برساند.
  3. علامت تجاری قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقررات قانون ثبت علایم و اختراعات ایران به ثبت برسد.
  4. اجازه استفاده از علامت ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد.
  5. برای علامت، گواهی ثبت علامت صادر خواهد شد.
  6. مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار ١٠ سال است.
  7. برای ثبت چند علامت باید به تعداد آنها اظهارنامه جداگانه داده شود.
  8. تغییرات مربوط به نشانی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد.