ویژگی های نام یک برند

  • قانونی و قابل ثبت
  • متمایز
  • مختصر و مفید
  • قابل نگارش به سایر زبان ها
  • بیانگر امتیازات محصول
  • راحتی در تلفظ