پس از شرکت های سهامی ،شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند.ماده ی 94 قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود را بدین نحو تعریف می نماید: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت،مسئول قروض و تعهدات شرکت است .»
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
1) دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2) دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3) دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4) تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5)  اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6) تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد)
7) اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8) دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس
9) دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10) اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.