تعریف موسسات غیر تجاری طبق قانون 

طبق قانون تجارت ماده ۵۸۴ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد :

تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

و طبق آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ ماده ۱ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد :

مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل‌ دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات و موسسات مزبور می‌ توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

 

موضوع موسسات غیر تجاری

طبق قانون تجارت ماده ۵۸۴ و طبق آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ ماده ۱ موضوع موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد :

موسسات غیر تجاری برای مقاصد غیرتجارتی با موضوعاتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور حقوقی و امور آموزشی و از قبیل این موضوعات تشکیل می شود و با عناوینی از قبیلانجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن ثبت می شوند.

نکته: موضوعاتی که مجوزی است اگر در موضوع اساسنامه آورده شود باید جواز آن موضوع را از مرجع صادر کننده جواز کسب کرد.

دسته بندی موسسات غیر تجاری‌

موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شود :

 • موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی

  موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.

 • موسسات غیر تجاری انتفاعی

  موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیره باشد مانند : کانون فنی و حقوقی و غیره. (ثبت اینگونه موسسات غالباً با مجوز صورت می پذیرد.)

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری

 • اظهارنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • اساسنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین دو نسخه.
 • مدارک هویتی شرکاء و اعضاء.
 • اقرارنامه مدیر عامل به دریافت سرمایه اولیه.
 • ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
 • اصل وکالتنامه امضاء شده وکیل در صورتی که ثبت موسسه با وکیل صورت پذیرد.
 • در مواردی که شریک حقوقی باشد برابر اصل مدارک شریک به همراه معرفی یک شخص حقیقی از طرف شخص حقوقی.