ثبت اختراع چرا مهم است ؟

ثبت اختراع به فردي كه در كشوري کپی رایت دارد از حقوق ومزايايي در آن كشور برخوردار مي شود

به عنوان مثال اجازه دخل و تصرف در آن امكان پذير نبوده و درصورت تخلف پيگرد قانوني خواهد داشت .

ثبت كننده اختراع در استفاده آن توسط ديگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده ديگران

مي توانداز طریق قانوني متخلف را تحت پيگرد قرار دهد

و ادعاي خسارت نمايد ( منفعت عمومي ، يا ترقي و پيشرفت تكنولوژي را به دنبال دارد) .

ثبت كنندگان اختراع اين توانايي را خواهند داشت كه آزادانه در هر زماني بسته به شرايط جامعه وبه منظور رفاه عمومي استفاده از پتنت (حق ثبت اختراع) را متوقف كنند ويا ادامه دهند.

همکاران ما در ثبت قلم آماده ارائه تمامی خدمات ثبتی مربوط به اختراع به شما می باشند.