دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی کنونی کشورمان می باشد و با توجه به پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و نیز با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات گسترده ای که رخ داده مثل تغییر در ضمانت اجرای کیفری مطالبه مهریه , تغیرات صورت گرفته در خصوص بحث حضانت فرزند و درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه , اطلاع و آگاهی از قوانین ذکر شده برای پیش برد اهداف و تضمین منافع و جلوگیری از ضایع شدن حقوق افراد، لازم و ضروری است

دعاوی خانواده دارای گوناگونی های قانونی است که انواع دعاوی خانواده را، ما با کمک مشاوره حقوقی خانواده برایتان عنوان میکنیم :

طلاق ، طلاق توافقی ، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزند ، الزام به تمکین ، بطلان نکاح ، تغییر جنسیت ، تنفیذ طلاق ، ثبت رجوع ، درخواست سرپرستی طفل ، عسروحرج، ضم امین ، عزل امین ، عزل ناظر ، فسخ نکاح ، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ،  مطالبه مهریه ، مطالبه نفقه ، تحویل فرزند ، اذن در ازدواج  ،  اهدای جنین ، تعدیل نفقه ، منع اشتغال زوجه – زوج، ملاقات با فرزند، تعیین تاریخ – مدت ملاقات ، عزل وصی از وصایت، اعسار از پرداخت مهریه و بسیاری از موارد دیگر