دعاوی مالی: دعوایی که مربوط به حق مالی باشد ، یعنی حقی که اجرای آن مستقیما برای شخص ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد ، دعوی مالی است .

1-مطالبه خسارت به طور کلی(ماده 515 آ.د.م)

2- مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار (مانند چک وسفته و…)

3- ابطال سند مالکیت

4- الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیر منقول و سند اتومبیل

5- ابطال قرارداد عادی انتقال ملک مانند قولنامه

6- ابطال سهام شرکت

7- الزام به انتقال سهم یا شرکت

8-دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم

9- اختلاف ناشی از پیمان ها

10- ابطال عملیات اجرایی، اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک وسفته

11- استرداد اموال منقول

12- مطالبه سهم الشرکه

13- مطالبه بهای زمین توسط دولت

14- الزام به ایفای تعهد مالی

15- دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ، حق فسخ ف ابطال معامله و بی اعتباری سند

16- انحلال شرکت بازرگانی

17- استرداد مبیع و ثمن

18- اعتراض به ثبت

19- خلع ید ( بند ج شق 12 ماده 4ق.و..د.د)

20- دعاوی مربوط به حق تالیف ، تصنیف و حق اختراع

21- مطالبه اجرت المثل

22- مطالبه سرقفلی

23- مطالبه حق کسب و پیشه

24-استرداد لاشه چک ، سفته و برات

25- مطالبه اجور معوقه

26- دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در ملکیت

دعاوی غیر مالی: در صورتی که دعوا مربوط به حق غیر مالی یعنی حقی که اجراب آن منفعتی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید ، دعوای غیر مالی است.

1- استرداد سند غیر مالی در صورتی که موضوع سند مال نباشد

2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به

3- تعدیل اجاره بها

4- دستور موقت

5- اصلاح شناسنامه

6- تامین خواسته

7- ابطال شناسنامه

8- الزام به ثبت اختراع

9- تامین دلیل

10- رفع مزاحمت

11- رفع ممانعت از حق

12-تاخیر اجرای حکم

13 افراز ملک غیر مالی