چرا قانونی از مالیات معاف نشوید؟

در شرایط امروز دسترسي به اطلاعات مالي شفاف، قابل مقايسه و قابل ‌اتكاء به منظور پاسخگويي به واحدها و سازمانهاي درون سازماني و برون سازماني و تصميم گيريهاي اقتصادي آگاهانه از ضروريت هاي توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي به شمار مي‌رود. از طرف ديگر صاحبان سرمايه، اعتباردهندگان، دولت و ديگر استفاده­كنندگان براي تصميم گيري در زمينه سرمايه گذاري، نگهداري سهام، اعطاي وام، ارزيابي عملكرد مديران و ديگر تصميمات اقتصادي مهم به اطلاعات مالي معتبر، مربوط و قابل فهم نياز دارند.

موسسه ثبت قلم این نیاز را به خوبی درک کرده است و در جهت خدمت رسانی بهتر و کامل به مشتریان خود دپارتمان مالی را تشکیل و ساماندهی کرده است.

همچنین با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در تمامي زمينه هاي فعاليت هاي شركتها، امروز نياز به مشاوران متخصص در تمامي شركتها و سازمانها احساس ميشود.