ثبت قلم کوشیده است تا با برخورداری از کارشناسان، حسابداران خبره و … بتواند رضایت حداکثری مشتریان خود را در زمینه امور حسابرسی جلب نماید. برخی از خدمات موسسه قلم عبارت است از:

  1. حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی داخلی، بررسی اجمالی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی و همچنین اجرای روشهای توافقی رسیدگی به حسابها و یا صورتهای مالی
  2. ارائه گزارش حسابرسی مالیشرکتها جهت ارائه به بانکها وموسسات مالی و اعتباری جهت اخذ وام و تسهیلات و یا ارائه به شرکتهای کارفرمای دولتی
  3. پذیرش مسئولیت بازرسی قانونی جهت شرکتهایی که مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند
  4. انجام عملیات حسابرسی خاص