برخی از خدمات ویژه موسسه ثبتی و حقوقی قلم شامل:

  1. خدمات کارت بازرگانی شامل: 1-اخذ کارت بازرگانی2- تمدید کارت بازرگانی3- اجاره کارت بازرگانی
  2. رتبه بندی شرکت ها شامل: 1-رتبه بندی شرکت های پیمانکاری2- رتبه بندی شرکت های خدماتی3- رتبه بندی شرکت های مشاور و …
  3. گواهینامه های ایزوشامل: ممیزی و صدور انواع گواهینامه های استاندارد ایزو