رتبه مشاور مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران،به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می گردد.

مشاوران جهت تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند:
نوع اول:اشخاص حقیقی:کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود.
نوع دوم:اشخاص حقوقی(غیر دولتی): بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آن ها باشد.
رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده ی شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد.همچنین،برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی،امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شرکت های مهندسی مشاور از طریق سایت ساجات در سه پایه رتبه بندی می شوند

رتبه مشاور شامل موراد:
-انواع مطالعات کاربردی و توسعه ای و بنیادی

-انواع مطالعات جامع و میان بخشی، موضوعی و بخشی

-انواع طراحی مفهومی، تفصیلی ،پایه و اجرایی

-انواع کنترل مهندسی

-انواع خدمات مهندسی

-انواع کنترل پروژه و برنامه ریزی

-انواع خدمات مدیریت و مدیریت طرح

-انواع خدمات مطالعات آماری

-انواع طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت

-انواع خدمات برنامه ریزی، آموزشی و توسعه منابع انسانی

-انجام نظارت بر نحوه  نصب و بهره برداری پروژه

– انجام هر گونه عملیاتی مانند:تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

– انجام هر گونه عملیاتی مانند: مطالعات امکان سنجی طرح شامل: شناسایی ، اقتصادی ،توجیه فنی،اجتماعی و زیست محیطی

– انجام هر گونه عملیاتی مانند: طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی

-انجام پایش و ارزشیابی طرح ها