رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، بررسی میزان توانایی شرکت ( براساس نفرات و سوابق آنها ، تجربه کاری و توان مالی ) می باشد .این بررسی براساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد .
رتبه بندی شرکتها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های (1،2،3،4،5) انجام می گیرد که پایه 5 کمترین و 1 بیشترین پایه است . جهت کسب رتبه بندی پایه 5 شرکت می بایست امتیاز نفرات را که برای رشته ( رشته های) درخواستی به صورت مجزا داشته باشد که محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد .
جهت کسب پایه چهار (1،2،3،4) شرکت می بایست امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته و پایه و سقف توان مالی تعیین شده برای هر رشته و پایه را به صورت مجزا داشته باشد .اخذ رتبه در کرج،اخذ رتبه در تهران
توضیحات بیشتر به تفصیل در فرم های پیوستی و ضوابط و آیین نامه های ارائه شده آمده است .
رشته های مختلف پیمانکاری در آیین نامه
معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکتها را در 11 رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از :
1. ساختمان (ثبتشرکت های ساختمانی)
2. راه و ترابری(ثبت شرکت های راه و ترابری)
3. صنعت و معدن (ثبت شرکت های صنعت و معدن)
4. تاسیسات و تجهیزات(ثبت شرکت های تاسیسات و تجهیزات)
5. کشاورزی(ثبت شرکت های کشاورزی)
6. آب(ثبت شرکت های آب)
7. مرمت آثار باستانی(ثبت شرکت های مرمت و باستانی)
8. کاوش های زمینی(ثبت شرکت های کاوش های زمینی)
9. ارتباطات(ثبت شرکت های مخابراتی)
10. نفت و گاز(ثبت شرکت های نفت و گاز)
11. نیرو (ثبت شرکت های برق)